Britain

Britain

Meloni Sensei (Italy) take a WKC class through kata

© Wado Kai College 1985-2016

The “Wado Kai College” and the “Wado Kai College of Karatedo” and the “Wado Kai College” Logos are the copyright of Tam Darcy, Principal Coach of the Wado Kai College.