Britain

Britain

Hiroji Fukazawa Sensei
Ishikawa Sensei
Tatsuo Suzuki Hanshi 8th dan
Tam Darcy Sensei 6th dan

© Wado Kai College 1985-2016

The “Wado Kai College” and the “Wado Kai College of Karatedo” and the “Wado Kai College” Logos are the copyright of Tam Darcy, Principal Coach of the Wado Kai College.